Yamaha YVC-200 Portable USB Speakerphone Black 10-YVC-200-B | AVI-SPL